Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden – ingaande vanaf 7/01/2019

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
1.1. Storesquare beschikt over een Storesquare Online Winkelplatform met publieke e-shops, die worden gehost op zijn servers in een beveiligd datacenter, met backup. De handelaar wenst een publieke e-shop aan te maken op het Storesquare Online Winkelplatform, ter aanvulling op zijn bestaande, fysieke verkooppunt, en waarop klanten via het internet bestellingen kunnen plaatsen.
1.2. Storesquare verleent een licentie aan de handelaar voor het gebruik van het platform en de handelaar verleent aan Storesquare de concessie om de producten van de handelaar op het internet te commercialiseren.
1.3. Het Storesquare Online Winkelplatform, in huidige vorm, is bestemd voor verkoop in België.
1.4. Storesquare is een initiatief van Roularta Media Group, KBC, ING en Unizo.
1.5. De handelaar van zijn kant engageert zich om gebruik te maken van het Storesquare Online Winkelplatform en het maximaal te promoten.

Artikel 2. Diensten en vergoedingen
2.1. Verzending en levering
• Verzending door een daartoe aangestelde partner van Storesquare.
Bij aanvaarding van deze leveringswijze opteert de handelaar ervoor om de online verkochteproducten te verpakken en af te leveren bij een geschikt afl everpunt. Bij elke bestelling krijgt dehandelaar alle noodzakelijke gegevens voor de correcte levering van de online verkochte productenaan de Klant. Storesquare neemt de leveringskost op zich. De handelaar vergoedt Storesquare hiervoor, m.n. 4.50 euro (excl. btw) per verzending (excl. retour) voor standaardpakjes in België. Voor producten die niet voldoen aan de defi nitie van een standaardpakje zal een toeslag worden aangerekend. De gebruikte tarieven vindt u op handelaars.storesquare.be.
• Elke verzending dient telkens te voldoen aan de volgende minimale vereisten:
• De verzonden goederen worden goed en veilig verpakt zodat de kans op breuk tijdens transport wordt herleid tot een minimum.
• Het verzendlabel (dat wordt mee verzonden in de bestellingsmail) wordt duidelijk afgeprint.
• Het verzendlabel wordt duidelijk zichtbaar geplakt aan de bovenkant van het pakje.
• Elke retour door de klant moet door de handelaar als volgt worden afgehandeld:
• Retours worden geëvalueerd door de handelaar binnen de 24 uur na ontvangst van de geretourneerde goederen.
• Indien de retour aanvaard wordt door de handelaar meldt hij/zij dit via de backend van Storesquare.
• Indien de retour niet aanvaard wordt door de handelaar wordt een reden gegeven.
• De handelaar verklaart dat hij steeds de wettelijke bepalingen op retourzendingen zal respecteren.
2.2. Inrichting & uitbating van de e-shop
In beginsel behoort het de handelaar de gegevens van de producten (productbeschrijving, productprijs, productbeelden, voorraadniveau) in te brengen in de publieke e-shop. Het behoort de handelaar ook deze te actualiseren, aan te vullen of te wijzigen wanneer hij dit nodig acht. De lay-out van het Storesquare Online Winkelplatform is eigendom van Storesquare, wordt door de handelaar bepaald en kan door hem worden gewijzigd. Volgende specifi eke zaken worden gevraagd aan de handelaar als minimumeisen met betrekking tot het inrichten en uitbaten van de e-shop:
Inrichten van de webshop:
• Het opzetten van de webshop heeft een maximale doorlooptijd van 2 maand
• Bij aanvang bezorgt de handelaar aan Storesquare:
• Een logo van de handelszaak
• Een beschrijving van de handelszaak (uitleg over de handelszaak)
• Contactgegevens (adres, mail, telefoonnummer)
• Openingstijden van de handelszaak
• Gsm-nummer van de handelszaak (enkel voor intern gebruik)
• Uitbating van de e-shop
• De handelaar zorgt dat de contactgegevens steeds up-to-date zijn. Enige verandering wordt gemeld aan Storesquare.
• De handelaar zorgt voor een goede beschrijving bij een aangeboden product.
• Alle goederen die niet onmiddellijk leverbaar/verzendbaar zijn moeten een duidelijke vermelding krijgen van de geschatte levertijd.
Verkochte goederen:
• Minimum 9 op de 10 verkochte goederen dienen geleverd te kunnen worden. Er mag dus maximaal in één op de tien gevallen een voorraadbreuk zijn.
• Maximum 25% van de verkochte goederen worden teruggestuurd.
• Minimum 50 producten worden te allen tijde in de shop aangeboden. (We adviseren sterk een aanbod van minimaal 150 producten aan te bieden om de consument voldoende keuze aan te bieden.)
• De orderaanvaarding dient te gebeuren binnen de 24 uur na het ontvangen van de bestelling.
• Het pakje dient verstuurd te worden binnen de 24 uur na de orderaanvaarding.
IT/E-mail:
• De handelaar logt minimaal 2 keer per week in op de backend van Storesquare.
• De handelaar zorgt dat de stockniveaus in de backend van Storesquare overeenstemmen met de realiteit.
• De handelaar controleert zijn e-mail op dagelijkse basis tijdens de openingsuren/openingsdagen.
• De handelaar beantwoordt zijn e-mails binnen de 24 uur.
• Belangrijke mails van Storesquare worden verzonden naar de handelaars met als begin van de titel “Important:”. Deze mails worden telkens gelezen door de handelaar.
2.3. Fotografie
Storesquare beschikt over contactgegevens van fotografen op wie de handelaar beroep kan doen. Deze kunnen door de handelaar via het Storesquare-klantencentrum opgevraagd worden.
2.4. Betalingsafhandeling
Storesquare rekent per transactie een transactiekost aan van €1. De transactiekost wordt ook aangerekend per niet-gerealiseerde transactie naar aanleiding van een stockbreuk.
2.5. Online verkoop van producten
Storesquare ontvangt per verkocht product een commissie van max. 15% van de prijs van het product waartegen de klant het product heeft gekocht (exclusief btw en exclusief leveringskosten). De toepasselijke commissiepercentages vindt u op handelaars.storesquare.be.

Artikel 3. Gebruik van het logo – auteursrechten
3.1. De handelaar heeft het recht om gebruik te maken van het logo van Storesquare bij de promotie van het Storesquare Online Winkelplatform. De handelaar zal het logo niet wijzigen noch zal hij het gebruiken op een wijze die schadelijk kan zijn voor de reputatie dan wel het onderscheidend vermogen van Storesquare. Indien het gebruik van het logo van Storesquare door de handelaar de belangen van het Storesquare Online Winkelplatform of het verkoopsnetwerk van Storesquare schaadt of dreigt te schaden, heeft Storesquare het recht om het aan de handelaar toegekende gebruiksrecht van dit logo met onmiddellijke ingang in te trekken.
3.2. Storesquare is eigenaar van het Storesquare Online Winkelplatform en ondersteunende technologie alsmede van de lay-out hiervan. Behoudens andersluidende schrift elijke afspraak is de handelaar eigenaar van de eventuele auteursrechten van het beeldmateriaal dat hij plaatst op het Storesquare Online Winkelplatform.
3.3. De handelaar is eigenaar van door hem aangeleverde fotomateriaal en productomschrijvingen, die op het Online Winkelplatform wordt geplaatst. De handelaar verklaart uitdrukkelijk over de auteursrechten, minstens over de nodige toestemming(en) te beschikken om dit materiaal op het Online Winkelplatform online te plaatsen en vrijwaart Storesquare voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot voormeld materiaal. De handelaar verleent aan Storesquare voor de duur van de overeenkomst een gratis gebruikslicentie op het fotomateriaal en de productomschrijvingen.

Artikel 4. Marketing & promotie van de e-shop
4.1. De handelaar verbindt zich ertoe om de nodige inspanningen te leveren om zijn e-shop maximaal te promoten in zijn handelszaak gedurende de duur van deze overeenkomst, online of via andere door Storesquare geselecteerde kanalen (folders, stickers, in-store aanwezigheid). Alvast verbindt de handelaar zich ertoe om aan de etalage of voorruit van zijn handelszaak een sticker te kleven van het Storesquare Online Winkelplatform, die hem bezorgd wordt door Storesquare.
4.2. Storesquare verzorgt inherent de marketing rond het online platform met bijhorende e-shops via de marketingtools die tot haar beschikking staan zoals SEO (zoekmotor-optimalisatie), SEA (betalende zoekmotor advertenties), nieuwsbrieven, print media, online media, radio & televisie. Voorafgaande oplijsting is niet exhaustief en wordt aangepast volgens de marketingstrategie en -noden. Het behoort Storesquare toe om deze marketingtools in te zetten naar eigen goeddunken. Specifiek met betrekking tot het verzenden van nieuwsbrieven gaat de handelaar akkoord met volgende bepalingen:
• De handelaar staat toe dat Storesquare nieuwsbrieven uitstuurt naar de klanten van de handelaar. De inhoud van deze nieuwsbrieven mag volledig worden bepaald door Storesquare.
• De maillijsten van Storesquare bestaan uit:
• Mailbestanden van Storesquare en/of één van haar partners
• Mailbestanden die door de handelaar worden aangeleverd
• Mailbestand dat wordt opgebouwd door de klantenapp die geïnstalleerd wordt bij de handelaar

Artikel 5. Facturatie
5.1. Storesquare koopt en verkoopt als zelfstandig handelaar, in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico. Storesquare is niet bevoegd om de handelaar te verbinden.
5.2. Alle facturen zoals uitgeschreven door NV Storesquare hebben een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.3. De handelaar stemt in met de toepassing van de “self-billing”-procedure zoals beschreven in het artikel
5.3.2 van het btw-Wetboek. Voor alle aankopen zal Storesquare aldus facturen uitreiken in naam en voor rekening van de handelaar die de goederen levert. De facturen uitgereikt door Storesquare zullen de vereiste wettelijke vermeldingen bevatten, evenals de vermelding “Factuur uitgereikt door afnemer”. Indien de handelaar de uitgereikte factuur niet zou kunnen aanvaarden, dient hij die binnen de 14 dagen na uitreiking ervan te protesteren. Storesquare is niet gebonden door eventuele factuurvoorwaarden van de handelaar, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.
5.4. De betalingen die Storesquare zal ontvangen van de klanten, worden doorgestort naar de handelaar met compensatie van de transactiekost (plus eventuele verzendkosten) vermeld in deze overeenkomst op vervaldag van de desbetreff ende factuur. Die vervalperiode zal nooit korter zijn dan de minimum wettelijke retourperiode die op datum van ondertekening staat op 14 dagen (na ontvangst door de klant van de verzending). De aanrekeningen van de overige bedragen (zoals aanvullende producten & diensten) zijn verschuldigd tegen de vervaldag van de factuur uitgereikt door Storesquare.

Artikel 6. Begin, duur en einde van de overeenkomst
6.1. Deze overeenkomst wordt van kracht op de dag van ondertekening. Zij kan slechts worden gewijzigd mits uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord ondertekend door beide partijen.
6.2. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, na ondertekening. Deze overeenkomst is aangetekend opzegbaar met een opzegperiode van 1 maand.
6.3. Beide partijen beschikken over de mogelijkheid om deze overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding eenzijdig te beëindigen in de volgende limitatieve gevallen:
• indien een partij één van haar verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt binnen een
termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij hiertoe door de andere partij per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld;
• indien één der partijen in staat van faillissement is verklaard, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of een soortgelijke procedure.

Artikel 7. Specifieke ICT-gerelateerde werkzaamheden
7.1. Storesquare biedt ook zelf een webservice aan die door de handelaar kan gebruikt worden om de integratie te implementeren. Het gebruik van deze webservice is inbegrepen.
7.2. Integratie van kassasystemen (andere dan het door Storesquare inbegrepen aangeboden kassasysteem) op de Storesquare backend gebeuren op afroep en tegen een vast verminderd tarief van € 55 per uur. Dit tarief is geldig voor alle zaken die geen verplaatsing vereisen van ons personeel. Het doel van een kassa-integratie is steeds om de voorraadniveaus automatisch aan te passen zodat de fysieke voorraad telkens overeenstemt met de voorraadniveaus online.
7.3. Integratie met bestaande webwinkel(s) van de handelaar gebeuren op afroep en tegen een vast verminderd tarief van € 60 per uur. Dit tarief is geldig voor alle zaken die geen verplaatsing vereisen van ons personeel. Tevens staat de handelaar in voor de technische noodzakelijkheden om te kunnen integreren, zoals vermeld op handelaars.storesquare.be. Het doel van een webshopintegratie is telkens om van de bestaande webshop een master te maken waarin alles kan worden aangepast en bijgevolg de Storesquare-winkel automatisch wordt aangepast aan die inhoud.
7.4. Minimale vereisten om een integratie te kunnen doen van een bestaande webshop en/of een kassasysteem worden medegedeeld op handelaars.storesquare.be.
7.5. Het voldoen aan deze minimumeisen voor integratie is op verantwoordelijkheid van de handelaar.
7.6. Andere ICT-gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast verminderd uurtarief van € 60 per uur, enkel geldig voor Storesquare-klanten.

Artikel 8. Varia
8.1. Alle bedragen vermeld in deze overeenkomst zijn exclusief btw. Alle vergoedingen in absolute bedragen uitgedrukt, worden bij contractverlenging zonder enig voorbericht en automatisch aangepast aan de index van consumptieprijzen, met als referentie-index de index van de maand voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst.

Artikel 9. Eigendom van de data
9.1. Storesquare blijft te allen tijde volledige eigenaar van de via het online Storesquare platform genereerde data (incl. consumentengegevens). Storesquare heeft het volledig eigendomsrecht van deze data en mag vrij over deze data beschikken.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1. Deze overeenkomst, zowel de bijzondere als de algemene voorwaarden, wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt.

Algemene voorwaarden – klanten met contract tot 31/03/2019

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
1.1. Storesquare beschikt over een Storesquare Online Winkelplatform met publieke e-shops, die worden gehost op zijn servers in een beveiligd datacenter, met backup. De handelaar wenst een publieke e-shop aan te maken op het Storesquare Online Winkelplatform, ter aanvulling op zijn bestaande, fysieke verkooppunt, en waarop klanten via het internet bestellingen kunnen plaatsen.
1.2. Storesquare verleent een licentie aan de handelaar voor het gebruik van het platform en de handelaar verleent aan Storesquare de concessie om de producten van de handelaar op het internet te commercialiseren.
1.3. Het Storesquare Online Winkelplatform, in huidige vorm, is bestemd voor verkoop in België.
1.4. Storesquare is een initiatief van Roularta Media Group, KBC, ING en Unizo.
1.5. De handelaar van zijn kant engageert zich om gebruik te maken van het Storesquare Online Winkelplatform en het maximaal te promoten.

Artikel 2. Diensten en vergoedingen
2.1. Verzending en levering • Verzending door een daartoe aangestelde partner van Storesquare. Bij aanvaarding van deze leveringswijze opteert de handelaar ervoor om de online verkochte producten te verpakken en af te leveren bij een geschikt afleverpunt. Bij elke bestelling krijgt de handelaar alle noodzakelijke gegevens voor de correcte levering van de online verkochte producten aan de Klant. Storesquare neemt de leveringskost op zich. De handelaar vergoedt Storesquare hiervoor, m.n. 3.50 euro (excl. btw) per verzending (incl. retour) voor standaardpakjes in België. Voor producten die niet voldoen aan de definitie van een standaardpakje zal een toeslag worden aangerekend. De gebruikte tarieven vindt u op www.storesquare.be/handelaars .
• Elke verzending dient telkens te voldoen aan de volgende minimale vereisten:
• De verzonden goederen worden goed en veilig verpakt zodat de kans op breuk tijdens transport wordt herleid tot een minimum.
• Het verzendlabel (dat wordt mee verzonden in de bestellingsmail) wordt duidelijk afgeprint.
• Het verzendlabel wordt duidelijk zichtbaar geplakt aan de bovenkant van het pakje.
Elke retour door de klant moet door de handelaar als volgt worden afgehandeld:
• Retours worden geëvalueerd door de handelaar binnen de 24 uur na ontvangst van de geretourneerde goederen.
• Indien de retour aanvaard wordt door de handelaar meldt hij/zij dit via de backend van Storesquare.
• Indien de retour niet aanvaard wordt door de handelaar wordt een reden gegeven.
• De handelaar verklaart dat hij steeds de wettelijke bepalingen op retourzendingen zal respecteren.
2.2. Inrichting & uitbating van de e-shop In beginsel behoort het de handelaar de gegevens van de producten (productbeschrijving, productprijs, productbeelden, voorraadniveau) in te brengen in de publieke e-shop. Het behoort de handelaar ook deze te actualiseren, aan te vullen of te wijzigen wanneer hij dit nodig acht. De lay-out van het Storesquare Online Winkelplatform is eigendom van Storesquare, wordt door de handelaar bepaald en kan door hem worden gewijzigd. Volgende specifieke zaken worden gevraagd aan de handelaar als minimumeisen met betrekking tot het inrichten en uitbaten van de e-shop: Inrichten van de webshop:
• Het opzetten van de webshop heeft een maximale doorlooptijd van 2 maand
• Bij aanvang bezorgt de handelaar aan Storesquare:
• Een logo van de handelszaak
• Een beschrijving van de handelszaak (uitleg over de handelszaak)
• Contactgegevens (adres, mail, telefoonnummer)
• Openingstijden van de handelszaak
• Gsm-nummer van de handelszaak (enkel voor intern gebruik)
• Uitbating van de e-shop
• De handelaar zorgt dat de contactgegevens steeds up-to-date zijn. Enige verandering wordt gemeld aan Storesquare.
• De handelaar zorgt voor een goede beschrijving bij een aangeboden product.
• Alle goederen die niet onmiddellijk leverbaar/verzendbaar zijn moeten een duidelijke vermelding krijgen van de geschatte levertijd. Verkochte goederen:
• Minimum 9 op de 10 verkochte goederen dienen geleverd te kunnen worden. Er mag dus maximaal in één op de tien gevallen een voorraadbreuk zijn.
• Maximum 25% van de verkochte goederen worden teruggestuurd.
• Minimum 50 producten worden te allen tijde in de shop aangeboden. (We adviseren sterk een aanbod van minimaal 150 producten aan te bieden om de consument voldoende keuze aan te bieden.)
• De orderaanvaarding dient te gebeuren binnen de 24 uur na het ontvangen van de bestelling.
• Het pakje dient verstuurd te worden binnen de 24 uur na de orderaanvaarding. IT/E-mail:
• De handelaar logt minimaal 2 keer per week in op de backend van Storesquare.
• De handelaar zorgt dat de stockniveaus in de backend van Storesquare overeenstemmen met de realiteit.
• De handelaar controleert zijn e-mail op dagelijkse basis tijdens de openingsuren/openingsdagen.
• De handelaar beantwoordt zijn e-mails binnen de 24 uur.
• Belangrijke mails van Storesquare worden verzonden naar de handelaars met als begin van de titel “Important:”. Deze mails worden telkens gelezen door de handelaar.
2.3. Fotografie Storesquare beschikt over contactgegevens van fotografen op wie de handelaar beroep kan doen. Deze kunnen door de handelaar via het Storesquare-klantencentrum opgevraagd worden.
2.4. Begeleiding bij het inrichten van de e-shop Een begeleidingssessie wordt gedaan op een locatie die de handelaar verkiest. Dit wordt uitgevoerd door een lid van het Storesquare-klantencentrum. De minimumduur voor een begeleidingssessie is 4 uur (incl. de duurtijd van verplaatsing van het klantencentrum medewerker). Deze dienst wordt bijkomend aangerekend aan de handelaar aan een tarief van 55 euro/uur (excl. btw), startend op het moment van vertrek van het maatschappelijk adres van Storesquare. Er wordt geen aparte kilometervergoeding aangerekend.
2.5. Betalingsafhandeling Storesquare rekent per transactie een transactiekost aan van 1.5% van de prijs van het product waartegen de klant het product heeft gekocht (inclusief btw en exclusief leveringskosten). De transactiekost wordt ook aangerekend per niet-gerealiseerde transactie naar aanleiding van een stockbreuk.
2.6. Vergoeding De handelaar wordt maandelijks een vergoeding van € 0,30 (excl. btw) per page view op de winkel of productpagina’s via het Storesquare-platform aangerekend alwaar de handelaar de voormelde publieke e-shop uitbaat met een maximum van € 99 (excl. btw)/maand. Deze vergoeding wordt maandelijks gefactureerd, te starten vanaf de datum waarop de e-shop actief is op het Storesquare-platform. Storesquare-bezoekers aangebracht door de handelaar, ook genoemd referral verkeer (bv. iframe of Facebookshop), worden niet aangerekend.
2.7. Online verkoop van producten Storesquare ontvangt per verkocht product een commissie van 0% van de prijs van het product waartegen de klant het product heeft gekocht (exclusief btw en exclusief leveringskosten).

Artikel 3. Gebruik van het logo – auteursrechten
3.1. De handelaar heeft het recht om gebruik te maken van het logo van Storesquare bij de promotie van het Storesquare Online Winkelplatform. De handelaar zal het logo niet wijzigen noch zal hij het gebruiken op een wijze die schadelijk kan zijn voor de reputatie dan wel het onderscheidend vermogen van Storesquare. Indien het gebruik van het logo van Storesquare door de handelaar de belangen van het Storesquare Online Winkelplatform of het verkoopsnetwerk van Storesquare schaadt of dreigt te schaden, heeft Storesquare het recht om het aan de handelaar toegekende gebruiksrecht van dit logo met onmiddellijke ingang in te trekken.
3.2. Storesquare is eigenaar van het Storesquare Online Winkelplatform en ondersteunende technologie alsmede van de lay-out hiervan. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak is de handelaar eigenaar van de eventuele auteursrechten van het beeldmateriaal dat hij plaatst op het Storesquare Online Winkelplatform.
3.3 De handelaar is eigenaar van door hem aangeleverde fotomateriaal en productomschrijvingen, die op het Online Winkelplatform wordt geplaatst. De handelaar verklaart uitdrukkelijk over de auteursrechten, minstens over de nodige toestemming(en) te beschikken om dit materiaal op het Online Winkelplatform online te plaatsen en vrijwaart Storesquare voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot voormeld materiaal. De handelaar verleent aan Storesquare voor de duur van de overeenkomst een gratis gebruikslicentie op het fotomateriaal en de productomschrijvingen.

Artikel 4. Marketing & promotie van de e-shop
4.1. De handelaar verbindt zich ertoe om de nodige inspanningen te leveren om zijn e-shop maximaal te promoten in zijn handelszaak gedurende de duur van deze overeenkomst, online of via andere door Storesquare geselecteerde kanalen (folders, stickers, in-store aanwezigheid). Storesquare stelt desgevallend promotiemateriaal ter beschikking aan de handelaar. Alvast verbindt de handelaar zich ertoe om aan de etalage of voorruit van zijn handelszaak een sticker te kleven van het Storesquare Online Winkelplatform, die hem bezorgd wordt door Storesquare.
4.2. Storesquare verzorgt inherent de marketing rond het online platform met bijhorende e-shops via de marketingtools die tot haar beschikking staan zoals SEO (zoekmotor-optimalisatie), SEA (betalende zoekmotor advertenties), nieuwsbrieven, print media, online media, radio & televisie. Voorafgaande oplijsting is niet exhaustief en wordt aangepast volgens de marketingstrategie en -noden. Het behoort Storesquare toe om deze marketingtools in te zetten naar eigen goeddunken. Specifiek met betrekking tot het verzenden van nieuwsbrieven gaat de handelaar akkoord met volgende bepalingen: • De handelaar staat toe dat Storesquare nieuwsbrieven uitstuurt naar de klanten van de handelaar. De inhoud van deze nieuwsbrieven mag volledig worden bepaald door Storesquare. • De maillijsten van Storesquare bestaan uit: • Mailbestanden van Storesquare en/of één van haar partners • Mailbestanden die door de handelaar worden aangeleverd • Mailbestand dat wordt opgebouwd door de klantenapp die geïnstalleerd wordt bij de handelaar

Artikel 5. Facturatie
5.1. Storesquare koopt en verkoopt als zelfstandig handelaar, in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico. Storesquare is niet bevoegd om de handelaar te verbinden.
5.2. Alle facturen zoals uitgeschreven door NV Storesquare hebben een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.3. De handelaar stemt in met de toepassing van de “self-billing”-procedure zoals beschreven in het artikel
5.3.2 van het btw-Wetboek. Voor alle aankopen zal Storesquare aldus facturen uitreiken in naam en voor rekening van de handelaar die de goederen levert. De facturen uitgereikt door Storesquare zullen de vereiste wettelijke vermeldingen bevatten, evenals de vermelding “Factuur uitgereikt door afnemer”. Indien de handelaar de uitgereikte factuur niet zou kunnen aanvaarden, dient hij die binnen de 14 dagen na uitreiking ervan te protesteren. Storesquare is niet gebonden door eventuele factuurvoorwaarden van de handelaar, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.
5.4. De betalingen die Storesquare zal ontvangen van de klanten, worden doorgestort naar de handelaar met compensatie van de transactiekost (plus eventuele verzendkosten) vermeld in deze overeenkomst op vervaldag van de desbetreffende factuur. Die vervalperiode zal nooit korter zijn dan de minimum wettelijke retourperiode die op datum van ondertekening staat op 14 dagen (na ontvangst door de klant van de verzending). De aanrekeningen van de overige bedragen (zoals lidmaatschap, aanvullende producten & diensten) zijn verschuldigd tegen de vervaldag van de factuur uitgereikt door Storesquare.

Artikel 6. Begin, duur en einde van de overeenkomst
6.1. Deze overeenkomst wordt van kracht op de dag van ondertekening. Zij kan slechts worden gewijzigd mits uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord ondertekend door beide partijen.
6.2. Deze overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur i.e. 31/03/2019, na ondertekening. Deze overeenkomst is aangetekend opzegbaar met een vooropzegperiode van 1 maand.
6.3. Beide partijen beschikken over de mogelijkheid om deze overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding eenzijdig te beëindigen in de volgende limitatieve gevallen: • indien een partij één van haar verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij hiertoe door de andere partij per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld; • indien één der partijen in staat van faillissement is verklaard, gerechtelijke reorganisatie, vereffening of een soortgelijke procedure.

Artikel 7. Specifieke ICT-gerelateerde werkzaamheden
7.1. Storesquare biedt ook zelf een webservice aan die door de handelaar kan gebruikt worden om de integratie te implementeren. Het gebruik van deze webservice is inbegrepen in het abonnementsgeld.
7.2. Storesquare kan zelf ook integraties uitvoeren op aanvraag met bestaande kassasystemen en/of e-shops. Hiervoor dient er echter wel voldaan te zijn aan volgende minimumvereiste: een voor Storesquare toegankelijke webservice die alle nodige functies aanbiedt om de gewenste bidirectionele integratie & synchronisatie te implementeren. Deze functies zijn, niet exhaustief en afhankelijk van de gewenste integratie, bijvoorbeeld; product-, categorie- & voorraadinformatie, verzending-/retouradressen.
7.3. Integratie van kassasystemen (andere dan het door Storesquare inbegrepen aangeboden kassasysteem) op de Storesquare backend gebeuren op afroep en tegen een vast verminderd tarief van € 55 per uur. Dit tarief is geldig voor alle zaken die geen verplaatsing vereisen van ons personeel. Het doel van een kassa-integratie is steeds om de voorraadniveaus automatisch aan te passen zodat de fysieke voorraad telkens overeenstemt met de voorraadniveaus online.
7.4. Integratie met bestaande webwinkel(s) van de handelaar gebeuren op afroep en tegen een vast verminderd tarief van € 55 per uur. Dit tarief is geldig voor alle zaken die geen verplaatsing vereisen van ons personeel. Tevens staat de handelaar in voor de technische noodzakelijkheden om te kunnen integreren, zoals vermeld op www.storesquare.be/handelaars. Het doel van een webshopintegratie is telkens om van de bestaande webshop een master te maken waarin alles kan worden aangepast en bijgevolg de Storesquare-winkel automatisch wordt aangepast aan die inhoud.
7.5. Minimale vereisten om een integratie te kunnen doen van een bestaande webshop en/of een kassasysteem worden medegedeeld op www.storesquare.be/handelaars.
7.6. Het voldoen aan deze minimumeisen voor integratie is op verantwoordelijkheid van de handelaar.
7.7. Andere ICT-gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast verminderd uurtarief van € 55 per uur, enkel geldig voor Storesquare-klanten.

Artikel 8. Varia
8.1. Alle bedragen vermeld in deze overeenkomst zijn exclusief btw. Alle vergoedingen in absolute bedragen uitgedrukt, worden bij contractverlenging zonder enig voorbericht en automatisch aangepast aan de index van consumptieprijzen, met als referentie-index de index van de maand voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst.

Artikel 9. Eigendom van de data
9.1. Storesquare blijft te allen tijde volledige eigenaar van de via het online Storesquare platform genereerde data (incl. consumentengegevens). Storesquare heeft het volledig eigendomsrecht van deze data en mag vrij over deze data beschikken.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1. Deze overeenkomst, zowel de bijzondere als de algemene voorwaarden, wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt.